Vui lòng chọn gói Private Cloud

Private Cloud 03

03 Servers + 01 Switch 1Gb

 • 96 Cores, 192 Gb RAM Compute
 • Hybrid 7.5Tb Storage
 • 1 block /27 (32 IP) IPv4 public
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • No Multi-VLAN
 • No Monitoring
 • No Security
 • No Backup offsite
Private Cloud 05

05 Servers + 01 Switch 1Gb

 • 160 cores, 320 Gb RAM Compute
 • Hybrid 12Tb Storage
 • 1 block /27 (32 IP) IPv4 public
 • 150 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • Yes Multi-VLAN
 • Yes Monitoring
 • Yes Security
 • No Backup offsite
Private Cloud 08

08 Servers + 01 Switch 10Gb

 • 224 cores, 500Gb RAM Compute
 • Hybrid 22 Tb hoặc All Flash 10Tb Storage
 • 1 block /26 (64 IP) IPv4 public
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps. Băng thông quốc tế
 • Yes Multi-VLAN
 • Yes Monitoring
 • Yes Security
 • Yes Backup offsite