Vui lòng chọn máy chủ phù hợp

SERVER R620 01

Máy chủ DELL R620
CPU 2 x E5-2670 (16 physical cores)
RAM 32 Gb DDR3 bus 1600Mhz
Disk 1 x SSD SM863a 480Gb
Data Center TIER 3
Băng thông 100Mb/10Mb
01 IP public

SERVER R620 02

Máy chủ DELL R620
CPU 2 x E5-2670 (16 physical cores)
RAM 64 Gb DDR3 bus 1600Mhz
Disk 2 x SSD SM863a 480Gb
Data Center TIER 3
Băng thông 100Mb/10Mb
01 IP + Tặng 5 địa chỉ IP

SERVER R620 03

Máy chủ DELL R620
CPU 2 x E5-2670 (16 physical cores)
RAM 128 Gb DDR3 bus 1600Mhz
Disk 4 x SSD SM863a 480Gb
Data Center TIER 3
Băng thông 100Mb/10Mb
01 IP + Tặng 10 địa chỉ IP