Vui lòng chọn gói VPS

Cloud VPS Basic (1-1)

Processor: 1 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 1 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS Medium (2-2)

Processor: 2 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 2 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS Advanced (3-4)

Processor: 3 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 4 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 60 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS Pro (4-6)

Processor: 4 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 6 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 60 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS 1-2

Processor: 1 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 2 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS 2-3

Processor: 2 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 3 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS 2-4

Processor: 2 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 4 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 30 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn

Cloud VPS 4-8

Processor: 4 Core (E5-2670 2.6Ghz)
Memory: 8 Gb (Bus 1600Mhz)
Disk SSD: 60 GB
01 IP Public
HĐH: Windows/Linux
Băng thông: 50Mb/10Mb
Data Transfer: Không giới hạn